szechenyi
Ökodiák barlang

A projekt célja olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.

A kulturális fejlesztés, mint nevelési eszköz nagyban meghatározza a gyermekek érzékelésének és kogníciójának kereteit, megismerteti velük az emberi viselkedés alapjainak motívumait, meghatározza jövőbeni értékrendjüket és identitásukat valamint szerepet játszik jellegzetes kommunikációs módok kifejlődésében is. A megfelelő kulturális nevelés fejleszti a gyermekek kreatív képességet, utat nyit önkifejező kezdeményezéseiknek és biztosítja számukra a megfelelő motivációt céljaik eléréséhez. Ezt szem előtt tartva a projektben megvalósítani kívánt programok pedagógusok és szakemberek bevonásával olyan módon kerültek összeállításra, hogy minden érintett korosztály számára biztosítsák a megfelelő kulturális, ismeretterjesztő tartalommal rendelkező foglalkoztatási formát, kiemelt figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekek speciális igényeire.

Projekt Adatok

Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
Projekt címe: „Ökodiák barlang”
Projekt Azonosító: EFOP-3.3.7-17-2017-00059
Támogatás összege: 74 960 054 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időszak: 2018.01.02 – 2020.01.02

Tervezett Tevékenységek

Társadalmi és globális felelősségvállalás, fenntartható gazdálkodás:

Műhelymunka szervezése: a társadalmi és globális felelősségvállalás, fenntartható gazdálkodás fejlesztéséhez szükséges műhelymunkák megszervezése és lebonyolítása, amiken min. 15 fő vesz részt, 4 alkalommal valósul meg és min. 2 óra időtartamban.

A pedagógus folyamatos fejlődési igényének fenntartását hívatott ez a programpont erősíteni. A műhelymunka során az információ és a tudás közti különbségre való rámutatással segít eljutni a szükségszerűség felismeréséhez, mely egyértelműsíti az új módszerek kidolgozásának, elsajátításának elengedhetetlen voltát.

A gyorsan változó gyakorlati kompetenciák, képességek (skillek), attitűdök megléte elengedhetetlen, melyek rendszerint nem az iskolában sajátíthatók el.

A módszertani fejlesztés egyik céljának ezért feltétlenül annak kell lennie, hogy jelen esetben az iskolán belül szerveződő csoport ezen változtatni tudjon.

Új segédanyagok feltérképezésével, a pedagógusok tacit tudásának átadható tudássá alakítására való ösztönzéssel jutnak el közösen a társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos fejlesztések ismereteihez, módozataihoz, használhatóságaihoz.

Innovációs műhelyek kialakítása, élménypedagógia:

Műhelymunka szervezése: a társadalmi és globális felelősségvállalás, fenntartható gazdálkodás fejlesztéséhez szükséges műhelymunkák megszervezése és lebonyolítása, amiken min. 15 fő vesz részt, 4 alkalommal valósul meg és min. 2 óra időtartamban.

Kabay és a Szalay műhelyek létrehozása

A Kabay műhelyben a tanulók a biológiai és a geológiai értékek feltárására gyűjtőmunkát, kísérleteket végeznek, majd bemutatókat tarthatnak.

A nem formális keretek között végzett tanulási folyamat kapcsán a tanulók személyiségfejlődése és a közösségépítés, az együttműködési készségek fejlődése/fejlesztése is hangsúlyos szerepet kap.

A Szalay műhelyben látványos fizikai és kémiai kísérletek megtervezésén kivitelezésén, bemutatásán dolgozhatnak a tanulók.

A kísérletek leírása és elemzése mellett tervezetten digitális felvételek is készülnek, melyekből adatbankot szeretnénk létrehozni.

Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása:

A megértés, a saját adottságok felfedezése, a feladatok, példák, kísérletek és vizsgálatok általi örömben való elsajátítás legnagyobb hozadéka, hogy más érdeklődési területen is alkalmazhatóvá lesz. A transzfer hatás tettenérhető. Szándékok szerint az elsajátítandó anyaghoz való viszonynak kell változnia.

Minden megtapasztaltatás ezt célozza.

A közös szemlélet kialakítása ad alapot ahhoz, hogy az informális tanulás tartalmaihoz való hozzájutás is eszerint történjen. A gyermek igényszintjének megváltozásával érdeklődése, elmélyülési vágya alkalmassá teszi őt erre.

A szaktanárok bevonásával az elgondolás alkalmazhatóvá tehető.

A 355 fő tanuló bevonásával megvalósítható program ebben az intézményben kivételes lehetőséget ad. Kontroll csoportokban, vegyes csoportokban valamint a formálódó módszertan szerint tanulók csoportjában kaphatnak feladatokat, melyek a későbbi fázisban monitorozhatók is lesznek. Ezek kidolgozása mind az adottságok kibontakoztatását célozzák.

Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése:

A közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztésének megvalósítása a társintézmények diákjainak bevonásával tervezett.

A közös játék, vetélkedők alkalmával az adottságokat szem előtt tartó felkészítésből adódó eredmények megmutatkozása irányt adó lesz.

A rendezvények után a meghívottak és a programban résztvevők megoldásai közötti eltérésekre épülő tartalmi fejlesztésben a tapasztalatok beépítésre kerülnek.

Az előre kiadott feladatok mentén való felkészítés az eredmények összehasonlíthatósága miatt fontos.

Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése valósul meg.

Pedagógusok és diákok felkészítése

Diákok felkészítése:

Interaktív előadássorozat 5 alkalommal kerül megrendezésre, min. 40 fő részvételével és min. 1 óra időtartamban. Cél: a módszertan iskolán belüli kidolgozásának sikeressége érdekében a tematika lényegének megosztása, gazdag lehetőségeinek felvázolása. Minden új elgondolás az egyetértés mértékében valósulhat meg.

Pedagógusok felkészítése:

Műhelymunkák megszervezése és lebonyolítása, amiken min. 15 fő vesz részt, 5 alkalommal valósul meg és min. 2 óra időtartamban.

PAT-képzés szervezése Tehetséggondozás témában; 30 órás képzés, 1 alkalommal és 15 fő részvételével

Egyéb felnőttképzés szervezése Asszertív kommunikáció témában; 40 órás képzés, 1 alkalommal és 20 fő részvételével

A pedagógusi oldalról egy olyan szemléletváltási folyamat a cél, mely lehetőséget ad arra, hogy a tanár az adottságok, nem pedig az elvárások, a teljesítmény felől közelítsen feladatához, az oktatáshoz. A folyamat kidolgozása a sikerességig kíséréssel párosul.

A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése

Műhelymunka szervezése: A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztéséhez szükséges műhelymunkák megszervezése és lebonyolítása, amiken min. 15 fő vesz részt, 5 alkalommal valósul meg és min. 2 óra időtartamban.

A kidolgozott állandó tematika mellett program keretében fejlesztett minták ezeken túlmenően tudatosan vállalják azt a feladatot, hogy egyrészt pótolják a formális tanulási keretek között kialakult hiányosságokat, lemaradásokat, amelyek elsősorban – a tanulók közötti sokféle egyéni különbség miatt – az iskolában csak rendkívüli nehézségek árán csökkenthetők, másrészt teret kívánnak biztosítani a különböző érdeklődésű tanulók, fiatalok számára tehetségük kibontakoztatására és a tanulási igény felkeltésére is.

Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése

A projekt megvalósítása során 3 alkalommal tervezünk kommunikációs tevékenységet végrehajtani.

A közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek megvalósítása a társintézmények diákjainak bevonásával tervezett.

Tervezett programok, rendezvények:

  • Levelezős verseny
  • Szalai emléknap/emlékverseny
  • Fotópályázat
  • Madarak fák napja-vetélkedő
  • Víz világnapja-plakátkiállítás, iskolarádió, projektoros kivetítés
  • Fenntarthatósági témahét
  • Digitális témahét

A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése

A tanulók egyéni vagy csoportos tanulási tevékenysége mintát adhat értékeléskor, hiszen csak azt ellenőrizhetjük, amit a tanulók valóban elsajátítottak (ez vonatkozik az ismeretekre, és az ismeretek feldolgozási módozatára is).

Az értékelés információkat ad arról, hogy a kitűzött célokat milyen szinten sikerült elérni. Ezáltal értékes információkat kapunk arról, hogy a célok reálisak voltak-e, esetleg túlbecsülték vagy alulértékelték egyes korosztályok képességeit, fejlesztési lehetőségeit. Ugyanakkor arról is tájékoztat, hogy az oktató-nevelő program megfelelő tanulási tapasztalatokhoz juttatta-e a tanulókat, a pedagógus ellenőrizheti, hogy megfelelő volt-e az alkalmazott tanítási stratégia, módszertan.

A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében:

A projekt megvalósítása során tervezett két konferencia a szolgáltatások megismertetését célozza. A konferencián megismerkedhet a célcsoport a kidolgozott módszertanokkal, azok hasznosulásaival, előnyeivel és természetesen tapasztalatot is szerezhet az alkalmazásuk során.

Elérhetőségek

Projektmenedzser:
Tar Jánosné
tarjanosne@netra.hu

Szakmai vezető:
Barkó Lajos
barkolajos@gmail.com

Diákok felkészítése - Interaktív előadássorozat szervezése

1.alkalom

2018.04.27.

 

2.alkalom

2018.05.24.

 

3. alkalom

2018.08.22.

 

4. alkalom

2018.09.03.

5. alkalom

2018.10.12

.

Pedagógusok felkészítése - Műhelymunka szervezése

1.alkalom

2018.04.23.

 

2.alkalom

2018.06.15.

 

3.alkalom

2018.06.29.

 

4.alkalom

2018.08.24

 

5.alkalom

2018.10.13

Innovációs műhelyek kialakítása, élménypedagógia - Műhelymunka

1.alkalom

2018.04.23.

 

2.alkalom

2018.05.07.

 

3.alkalom

2018.05.28.

 

4.alkalom

2018.08.27.

Társadalmi és globális felelősségvállalás, fenntartható gazdálkodás - Műhelymunka

1.alkalom

2018.04.23.

 

2.alkalom

2018.05.07.

 

3.alkalom

2018.05.28.

 

4.alkalom

2018.08.27.

Kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése - Műhelymunka

1. alkalom

2018.08.28.

 

2. alkalom

2019.05.22.

3.alkalom

2019.07.04.

4.alkalom

2019.08.29.

5.alkalom

2019.10.11.

Konferenciák és workshopok

1. alkalom 

2018.10.12

 

2. alkalom 

2019.10.11