szechenyi
Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium

A Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium alapfokú és középfokú oktatást valósít meg.
Tiszakécske egy valamivel több, mint 10000 lakosú kisváros a Tisza partján. Iskolánkban sok a nevelőszülői
hálózatban elhelyezett diákok száma, ezért fontos számunkra már a projekt név választása is az
„Informális és nem formális tudás fejlesztése a Tiszakécskei Református Általános Iskolában és
Gimnáziumban”.
Iskolánk a Tiszakécskei Egyházközség fenntartásában működik. Az Egyházközség 360 fő aktív hívet
számlál. Magán a településen kb. 1000 fő vallja magát reformátusnak. Az intézményt az egyházközség
1993-ban kapta vissza, akkor 1–8. évfolyamig általános iskolai képzés folyt. Az egyházközség az oktatási
struktúrát átdolgozva az akkori igényekhez igazodva 6 évfolyamos gimnáziumi képzést indított el saját diákjainak biztosítva a lehetőséget, hogy családi környezetben maradva folytathassák tanulmányaikat. Az iskola 12 évfolyamos intézménnyé alakult. Az általános iskolai képzésben először került bevezetésre az informatika oktatás felső tagozaton, majd később már az alsó tagozatos diákok is szakkörön ismerkedtek meg a számítógéppel. Az iskolavezetés fontosnak tartotta a diákok nyelvi ismereteinek bővítését, így alsó tagozattól kezdődően emelt óraszámú képzést biztosított diákjainak. A gimnáziumi képzéssel párhuzamosan idegen nyelvből elkezdődtek a középfokú nyelvvizsgára, valamint az ECDL (European Computer Driving Licence) bizonyítvány megszerzésére irányuló szakkörök, vizsgákra való felkészítések. Az Európai Uniós csatlakozás után lehetőség nyílt több pályázaton is részt venni. Ezen pályázatok keretében valósult meg az informatika termek fejlesztése, 12 digitális tábla a hozzá kapcsolódó projektorokkal, laptopokkal. A könyvtárban tanulói számítógépek, server és egy nagy teljesítményű lézernyomtató segíti a könyvtárba látogatókat! Az iskola tanulói létszáma jelenleg 283 fő, ami a beiskolázási adatokat figyelembe véve 34 első osztályos és 24 fő 9. évfolyamos diák. Tantestületünk 28 állandó 6 óraadó pedagógusból áll. Vezetés tekintetében igazgató, igazgatóhelyettes és gazdasági vezető, valamint az egyházközség presbitériuma felügyeleti joggal. Jelenleg 15 osztállyal rendelkezünk 1 – 12-ig, évfolyammal bezárólag, ebből 11 általános iskolai és 4 gimnáziumi osztály. Iskolánkban két gépterem – 1./ 20 gépes, 2./ 32 gépes felszereltséggel rendelkezik, melyet nem csak informatikaoktatásra, hanem idegen nyelvi, természettudományos órákra is használjuk. Iskolánkban teljes WIFI lefedettséggel rendelkezünk.

Informális és nem formális tudás fejlesztése a Tiszakécskei Református Általános Iskolában és Gimnáziumban

A projekt célja olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.
A pedagógusok számára az intézményi foglalkoztatás keretein belül gyakran határokat szab a rendelkezésre álló időkeret és a többi tanulóval való együttes oktatás feladata, ezért kiemelten fontos a szülők bevonása. A megfelelő családi háttérrel és rendezett életkörülménnyel rendelkező tanulók esetében ez könnyebben megvalósítható a szülők nyitottságából adódóan.
Az előkészítés során - a célcsoport igényeinek felmérésekor - a pedagógusok és szülők visszajelzései voltak segítségünkre a várható igények felmérésében, ez alapján került meghatározásra az egyes programokba bevonni kívánt gyermekek létszáma illetve a tevékenységek megvalósításának gyakorisága.

A tanulmányi teljesítményükben, szociális és általános kultúrájukban elmaradással küzdő tanulók fejlesztésében nagy segítséget jelentenek a különböző tanórán kívüli edukációs és szabadidős tevékenységek. Jelenleg a település és a térség vonatkozásában általánosságban elmondható, hogy az ilyen lehetőségek száma összességében kevés, a programok nem kellően változatosak. A projektben érintett intézmény törekvése, hogy az igényeknek megfelelő tehetséggondozó és –fejlesztő tevékenységet valósítson meg, azonban ezek megvalósítása – főként a szükséges anyagi háttér hiányából adódóan – akadályokba ütközik.
A korábban megvalósított prevenciós, tanórán kívüli szabadidős és kulturális programokat értékelve általánosságban elmondható, hogy az intézmények tanulói körében nagy népszerűségnek örvendenek, illetve nagymértékű igény mutatkozik további hasonló lehetőségek igénybevételére is.

A projekt célcsoportját a Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium intézményekben tevékenykedő pedagógusok, az azokban tanuló gyermekek és szüleik, családjuk képezik.
A projektben megvalósított tevékenységekbe várhatóan összesen 20 fő pedagógus kerül bevonásra. A projekt ezen célcsoportját képezi minden olyan tanító és nevelő, aki a támogatást igénylő intézményben, tevékenykedik. Ahhoz, hogy a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztése megfelelően valósulhasson meg, elengedhetetlen a fejlesztő tevékenységekért felelős, vagy ezekben részt vevő dolgozók felzárkóztatása, informálása, felkészítése is, hiszen ennek hiányában a tudás átadása, a személyre szabott fejlesztés sem valósulhat meg megfelelően.
Az iskolában foglalkoztatott gyermekek közt magas számú a sajátos nevelési igényűek illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdők száma. Intézményünkbe sok diák kerül nevelőszülői hálózatból, roma származású, hátrányos helyzetű családokból. Sok családban hiányzik a szülői odafigyelés. Ettől függetlenül e gyermekek fejlesztésére ugyanakkora hangsúlyt szükséges fektetni, mint a tanulás szempontjából megfelelő adottságokkal rendelkező társaik képzésére. Az intézmény feladata a gyermekek egyéni képességeihez mért differenciálása és oktatásukban, nevelésükben a megfelelő fejlesztő eszközök egyéni igényekre szabott alkalmazása.
A tanulók családtagjainak részvétele kiemelten fontos célkitűzésünk, hiszen a gyermekek fejlődésében, fejlesztésében nagy szerepe van az otthoni segítő, építő környezetnek. Általánosan elmondható, hogy a legtöbb szülő nyitott a gyermekek otthoni fejlesztésére, kreatív, ismeretterjesztő nevelésére, azonban megfelelő ismeretei hiányában ezt a törekvést nem tudja megfelelően megvalósítani. E probléma kiküszöbölése érdekében fontos olyan lehetőségek biztosítása, melyek során a szülő elsajátíthat olyan nevelési formákat, melyeket alkalmazva segítheti gyermekét a társadalmi beilleszkedésben, képességei kibontakoztatásában, készségei fejlesztésében, egészséges önértékelésének kialakításában. A szülők, családtagok programokba történő bevonása illetve a pedagógusok által biztosított szakmai segítségnyújtás e célok megfelelő megvalósítását garantálja. A lehetőségek ismertetése érdekében a szülők, nevelők számára előzetes tájékoztatást tartunk a megvalósítani kívánt tevékenységekről, azok céljairól. A bevonni kívánt személyek - tehát e célcsoport tagjainak száma csak a szülők visszajelzései alapján konkretizálhatók, azonban becsléseink szerint megközelítőleg 200 fő részvételére biztosan számíthatunk.A megvalósítani kívánt projekt keretében lezajló programokba/eseményekbe várhatóan 300 fő gyermek kerül bevonásra. A célcsoport tagjait képezi minden olyan diák, aki a támogatást igénylő intézményben tanul Az intézmény célja, hogy minél több gyermek számára biztosítson személyre szabott, egyéni igényeknek megfelelő oktatási-nevelési programot, illetve tanórán kívüli fejlesztő lehetőségeket. Ez alapján a projekt kiemelt célcsoportját képezik tehát a sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek is. Ezek a gyermekek kiemelt odafigyelést és törődést igényelnek, hiszen számukra a tudásanyag elsajátítása nagyobb nehézséget okoz, mint társaik számára. A projekt megfelelő alkalmat és lehetőséget biztosít e törekvés megvalósítására, hiszen a tanórán kívüli foglalkozások fesztelenebb légköre, lazább követelményrendszere megengedi, hogy a tanulókkal személyre szabottan lehessen foglalkozni, így felzárkóztatásuk is hatékonyabb lehet.

Alap- és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése – Műhelymunka

2018.09.07. 08:00-10:00

 

2018.09.07. 10:00-12:00

 

2018.09.07. 12:00-14:00

 

2018.09.07. 14:00-16:00

 

 

A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése – Műhelymunka

2018.06.13. 10:00-12:00

 

2018.06.13. 12:00-14:00

 

2018.06.14. 10:00-12:00

 

2018.06.14. 12:00-14:00

 

Társadalmi és globális felelősségvállalás, fenntartható gazdálkodás – Műhelymunka

2018.06.12. 10:00-12:00

 

2018.06.12. 12:00-14:00

  

2018.10.10 13:30-15:30

 

2018.10.15. 08:00-10:00

 

Diákok felkészítése - Interaktív előadás sorozat szervezése

2018.06.08. 11:00-16:00 

 

 

 

Pedagógusok felkészítése - Műhelymunka

1. alkalom

2019.11.18. 10:00-12:00

 

2. alkalom

2019.11.21. 14:00-16:00

 

3. alkalom 

2019.11.27. 12:00-14:00

 

4. alkalom

2019.12.02. 10:00-12:00

 

5. alkalom

2019.12.10. 14:00-16:00

A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése - Műhelymunka

2018.12.04.

 

 

2019.03.29.

 

2019.05.10.

 

2019.11.05.

2019.12.06.

 

Konferenciák és workshopok saját teljesítésben vagy kiszervezve

1. alkalom

2019.10.22. 09:00-15:00

 

2.alkalom

2019.11.22. 08:00.14:00

Elérhetőségek

Név: Bohács Imre

Telefon: 76/441-052

E-mail cím: bohacsimre@gmail.com