szechenyi
Főoldal

Kedvezményezett neve: 

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium

 

Projekt címe:
 

„A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek
közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”

Projekt azonosítószám:

EFOP-1.3.7-17-2017-00114

 

Támogatás összege :  49 999 332 Ft

A támogatás mértéke :  100%

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő idõpontja: 2018.02.15

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.15

A pályázatról

 Projekt címe :  „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek
                            közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”

Projektidőszak kezdete: 2018.02.15

 Projekt fizikai megvalósulása:  2020.02.15

Programunk illeszkedni kíván a pályázati felhívás alapvető célkitűzéseihez, kiemelten az alábbiakhoz:
· Erősíteni szeretnénk helyi közösségek tagjai közötti összefogást, a szolidaritást.
· A célok közvetítésének, a programok megvalósításának fontos eleme önkormányzatok, civil- és
egyházi szervezetek, iskolák, illetve felsőoktatási intézmények együttműködése.
· A szabadidő hasznos eltöltésnek lehetőségét kívánjuk bemutatni a helyi fiataloknak.
Pályázati programunk a felhívásban megjelölt következő konkrét részcélokhoz kapcsolódik:
· Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
· Társadalmi együttélés javítása
· Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése
· Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
· Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)
· Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése
· Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása
Az emberek közötti szinergikus viszony elengedhetetlen feltétele, hogy létezzen egy minden fél számára
nyilvánvaló közös cél vagy érték, amely képes katalizálni az együttműködés energiáit. Ez a közös cél a
tervezett tevékenységek hiánytalan megvalósítása, az érték pedig a közösségépítő hatás. A szinergikus
kapcsolat fenntartásának eszköze az elemek folyamatos információcseréje. Ezért fontosak a megvalósítás
során azok a folyamatos tevékenységek, amelyek a közösségek formális szervezeti létrehozását,
fejlesztését segítik elő, valamint a hátránykompenzációval foglalkoznak. A közösségi tér működtetése és a
folyamatos közösségfejlesztő tevékenységek (mediáció, meglévő és új közösség fejlesztése) kiemelt
fontosságú a megvalósítás során, hiszen a személyek alkotta rendszer megfelelő koordinációja az elemek
közötti kommunikációs hálón keresztül valósul meg.
Az optimális hatékonyság elérése az egymást kiegészítő képességek együtthatásán alapul. Így az igazán
eredményes együttműködés a közös cél/érték mellett különböző kompetenciákat is igényel a felek részéről. 

A projektben tervezett tevékenységek szinergikus hatására többleteredmény jön létre, ami a későbbiekben
is hasznosítható.

 

Célcsoportok:
Az intézmény tanuló (kb. 450 fő), valamint családjaik, illetve a plébánia fiatal közössége. A projekttel kb.
1000 főt tudunk elérni közvetlenül, közvetetetten pedig további 2-300 főt.

Az iskolánkról

Eger nem csak nagy múltú iskolaváros, hanem regionális ipari központ is, amely körszerű ismeretekkel
rendelkező szakembereket vár, olyan fiatalokat, akik a munkaerő-piac kihívásainak megfelelő tudással
rendelkeznek a munkavállaláshoz, de egy-egy szakmacsoporton belül rugalmas váltás, átképzés, a
„LifeLong Learning” sem jelent számukra problémát. A munkaerőpiac olyan fiatalokra tart igényt, akik
közösségben, közösségi kompetenciákkal felvértezve később alkalmasak lesznek a csapatmunkára.
Ezen igények kielégítésére törekszik a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium
(alapítástól, 1971-től kezdve).
Az intézmény releváns tevékenységei és céljai:
· nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
· munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások ellátása;
· tovább és átképző tanfolyamok, tréningek szervezése és bonyolítása;
· szakmai rendezvények, konferenciák szervezése, és lebonyolítása;
· oktatási, továbbképzési és távoktatási tananyagok készítése;
· kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok szervezése, ellátása;
· kapcsolattartás a helyi vállalatokkal;
· kiemelt partneri szerepvállalás más magán- és egyházi szervezetekkel – főként a helyi római
katolikus plébániákkal;
· iskolaközi és intézményközi programok, rendezvények megvalósítása – együttműködve civil és
egyházi szervezetekkel.
A Wigner Középiskola műszaki területeken képez tanulókat, szakembereket. Három szakmai ágazatban
valósítja meg tevékenységét: informatika, gépészet és villamosipar-elektronika ágazaton. Tanulói
összlétszáma jelenleg 550 fő. Tanulóink főként az Eger környéki településeken, vagy más városokban,
megyékben élnek. Ennek megfelelően diákjaink döntő része bejárós, vagy kollégista. Az iskola jellegéből
adódóan főként fiúk járnak a Wignerbe: lány tanulóink létszáma jelenleg 17 fő.
A sokfelől érkező és főleg fiú diákok körében kiemelten fontos a helyi közösségfejlesztés megvalósítása,
amelyre évtizedek óta komoly hangsúlyt fektet az intézmény. Törekszünk arra, hogy rendezvényeinkbe
társintézményeinket (más oktatási intézmények) és a helyi élet prominens szervezeteit (egyházak, ifjúsági
szervezetek, városi diákszervezetek) is bevonjuk. .
Az iskola kezdettől fogva a hátrányos helyzetbe került tanulók ipari szakemberképzését tekinti fő
feladatának. Ezen diákoknak igényük van arra, hogy minél többet beszélgethessenek problémáikról,
rendkívül nagy lemaradásuk van a társadalmi átlagtól az érzelmi intelligencia területén.

A célcsoport bemutatása:

A pályázat célcsoportját főként az iskola tanulói jelentik. Közülük is a hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulókat kívánjuk bevonni a projektbe.
Fontosnak tartjuk, hogy a fenti csoportokba nem tartozó, de rászoruló (nehéz anyagi körülmények között
élők, elvált szülők gyermekei, munkanélküli szülők gyermekei) is bekapcsolódjanak a projekt során
megvalósított programokba, eseményekbe.
A célcsoportok kiválasztását a térségben és településen jelentkező, meghatározó problémák vizsgálata, a
hátrányos helyzetű életközösségek jelenlétének felmérése és a kiemelten fejlesztendő célterületek
meghatározása előzte meg. A célcsoport tagjait olyan hátrányos helyzetű személyek és hozzátartozóik
alkotják, akik valamilyen oknál fogva – anyagi, szociális, kulturális vagy tanulmányi helyzetükből adódóan
– mindennapi életük során negatív hatásokkal, nehézségekkel szembesülnek a társadalomba történő
beilleszkedés területén. A támogatást igénylő célja e hátrányos megkülönböztetésben részesülők számára
olyan közösségi programok megvalósítása, melyek esélyt teremthetnek számukra a társadalomba történő
visszailleszkedésre. A célok eléréséhez azonban nem elegendő a hátrányos helyzetben lévők támogatása,
ugyanilyen fontos a környezetükben élők informálása, bevonása is, hiszen a törekvések csak előítéletektől
mentes, befogadó környezetben hozhatnak sikeres eredményt.
Az iskola tanulóinak kb. 60%-a beleesik a fent felsorolt kategóriába, így véleményünk szerint a projekt által
megfogalmazott célok, törekvések intézményünkben maradéktalanul megvalósulhatnak. A szociálisan
hátrányos helyzetű tanulók számára kiemelten fontos az, hogy olyan közösségi rendezvényeken vegyenek
rész, ahol a társadalmi együttélés alapmintáival ismerkedhetnek meg, fejleszthető az önszerveződési
képességük.
A helyi (egri) fiatalok körében kiemelt fontosságú terület a szabadidő hasznos eltöltésének megvalósítása
és a kallódó fiatalok számára iránymutatás, ösztönzés megvalósítása: a projekt tágabb célcsoportját így
nem csak az iskolai tanulói jelentik, hanem a helyi közösségek fiataljai is.

Elérhetőségek

Képviseli: Busák Istvánné

E-mail: busak.istvanne1@gmail.com

Telefon: +36-30/626-1414

Levelezési cím: 3300 Eger, II. Rákoczi Ferenc utca 2.

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségein bemutatása, elsajátításuknak segítése - Ifjúsági és sportnapok

1.alkalom

2018.03.17.

 

2.alkalom

2018.03.31.

 

3.alkalom

2018.04.14.

 

4.alkalom

2018.04.28.

 

5.alkalom

2018.05.19.

 

6.alkalom

2018.06.09.

 

7.alkalom

2018.09.08.

 

8.alkalom

2018.09.22.

 

9.alkalom

2018.10.06.

 

10.alkalom

2018.10.20.

 

11.alkalom

2018.11.11.

12.alkalom

2018.11.28.

13.alkalom

2018.12.02.

14.alkalom

2018.12.07.

15.alkalom

2018.12.09.

16.alkalom

2018.12.14.

17.alkalom

2019.01.06.

18.alkalom

2019.01.11.

19.alkalom

2019.01.13.

20.alkalom

2019.01.18.

21.alkalom

2019.01.27.

22.alkalom

2019.02.01.

23.alkalom

2019.02.10.

24.alkalom

2019.02.15.

25.alkalom

2019.02.24.

26.alkalom

2019.03.01.

27.alkalom

2019.03.10.

28.alkalom

2019.03.13.

29.alkalom

2019.03.14.

30.alkalom

2019.03.31.​​​​​​​

31.alkalo

2019.04.10.

32.alkalom

2019.04.12.

33.alkalom

2019.04.28.

34.alkalom

2019.04.29.

35.alkalom

2019.05.12.

36.alkalom

2019.05.17.

37.alkalom

2019.05.19.

 

38.alkalom

2019.05.24.

39.alkalom

2019.05.26.

40.alkalom

2019.06.02.

41.alkalom

2019.06.09.

42.alkalom

2019.09.08.

 

43.alkalom

2019.09.15.

44.alkalom

2019.10.06.

45.alkalom

2019.10.25.

46.alkalom

2019.11.17.

47.alkalom

2019.12.15.

48.alkalom

2020.01.19.

​​​​​​​

Közösségi rendezvény - Hátrányos megkülönböztetés elleni esemény

1.alkalom

Időpont: 2018.05.23

2.alkalom

Időpont: 2018.09.12.

 

3.alkalom

Időpont: 2018.10.24.

 

4.alkalom

Időpont: 2019.03.20.

5.alkalom

Időpont: 2019.06.11.

6.alkalom

Időpont: 2019.11.21.

Közösségi rendezvény - Tájékoztató előadás, konferencia

1.alkalom

2018.04.17.

2.alkalom

2018.11.06.

Szabadidő hasznos eltötésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuknak segítése - Közösségi nap

1.alkalom

2018.03.09.

 

 

2.alkalom

2018.10.25.

3.alkalom

2019.04.25

4.alkalom

2020.01.27

Közösségi rendezvény - Élménytábor szervezése HH, HHH és GYVK-s rászoruló gyerekeknek

1.alkalom

2019.09.09-2019.09.13

2.alkalom

2019.10.14-2019.10.18

Szabadidő hasznos eltöltésének bemutatása - Kirándulások (Hitgyülekezet)

1.alkalom

Időpont: 2018.08.20.

2.alkalom

Időpont: 2019.07.20.

 

3.alkalom

Időpont: 2019.09.28.

4.alkalom

Időpont: 2019.12.08.

5.alkalom

Időpont: 2020.01.19.

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása - Egyházi ifjúsági programok (Hitgyülekezet)

1.alkalom

2019.01.31.

2.alkalom

2019.03.01.

3.alkalom

2019.04.04.

4.alkalom

2019.06.27.

5.alkalom

2019.07.21.

6.alkalom

2019.07.25.

7.alkalom

2019.08.01.

8.alkalom

2019.08.28.

9.alkalom

2019.08.29.

10.alkalom

2019.09.04.

11.alkalom

2019.09.18.

12.alkalom

2019.09.23.

13.alkalom

2019.09.25.

14.alkalom

2019.10.03.

15.alkalom

2019.10.17.

16.alkalom

2019.10.24.

17.alkalom

2019.11.07.

18.alkalom

2019.11.10.

19.alkalom

2019.11.14.

20.alkalom

2019.11.21.

21.alkalom

2019.12.04.

22.alkalom

2019.12.05.

23.alkalom

2019.12.22.

24.alkalom

2020.01.02.

25.alkalom

2020.01.09.

26.alkalom

2020.01.16.

27.alkalom

2020.01.24.

28.alkalom

2020.01.26.

29.alkalom

2020.02.01.

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása - Családi nap (Hitgyülekezet)

1.alkalom

Időpont: 2019.08.31.

 

2. alkalom

2019.08.24.

Kallódó fiatalok támogatása, segítése(program) - Meditációs jellegű csoportfoglalkozások (Hit Gyülekezete)

1. alkalom

2019.09.27.

2.alkalom

2019.12.04.

3.alkalom

2019.12.05.

4.alkalom

2019.12.06.

5.alkalom

2019.12.13.

6.alkalom

2020.02.02.

​​​​​​​